IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Istota i przeznaczenie produktu

Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobom pełnoletnim, osiągającym dochody z różnych tytułów. Środki mogą wpłacać także osoby, które ukończyły 16 lat, ale tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o prace. IZKE można założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem PPE.

Charakterystyka Produktu

 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
 • Możliwość posiadania wyłącznie jednego IKZE
 • Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na IKZE określone jest w Tabeli oprocentowania depozytów
 • Kapitalizacja odsetek dokonywana jest na koniec każdego kwartału kalendarzowego
 • Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczania od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE
 • Rachunek może być otwarty i prowadzony na rzecz jednej osoby

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku

 • Wpłaty na IKZE mogą być wnoszone w dowolnym czasie, w dowolnej kwocie z zastrzeżeniem, iż wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
 • Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę
 • Wypłata środków z IKZE następuje wyłącznie: < >na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w pięciu latach kalendarzowychw przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionejWypłata dokonywana jest w formie pieniężnej (jednorazowo lub w ratach)
 • W przypadku wypłaty w ratach – wypłata następuje przez okres co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez czas krótszy niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty
 • W przypadku wypłaty środków zgromadzonych na IKZE, Bank pobiera podatek dochodowy w wysokości 10% od kwoty wypłaty

Wypłata transferowa

 • Wypłata transferowa wykonywania jest w formie pieniężnej
 • Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków na IKZE
 • Wypłata transferowa jest dokonywana z instytucji finansowej prowadzącej IKZE do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenia IKZE, oraz z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej
 • Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego lub osoby uprawnionej
 • Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKZE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej całości przysługujących jej środków wyłącznie na swoje IKZE
 • Z chwilą dokonania wypłaty transferowej umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu

Zwrot

 • Zwrot wykonywany jest w formie pieniężnej
 • Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej
 • Zwrotowi podlega zawsze całość środków
 • Na równi ze zwrotem, w tym także dla celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE, jeżeli umowa wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej
 • Zwrot środków powinien nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia umowy
 • Zwrot środków z IKZE podlega opodatkowaniu PIT wg skali podatkowej

Likwidacja IKZE

 • Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem terminu wypowiedzenia
 • Umowa wygasa automatycznie z chwilą wypłaty jednorazowej – z chwilą przekazania wszystkich środków Posiadaczowi lub osobom uprawnionym, wypłaty transferowej – z chwilą przekazania środków lub zwrotu – z dniem upływu okresu wypowiedzenia

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut